Environmental Services: Infection Prevention and Control in the Time of COVID-19 (Haitian Creole)

Fòmasyon sa a kouvri mezi prevansyon enfeksyon ak kontwòl nesesè pou anpeche transmisyon enfeksyon bay pasyan yo ak travayè swen sante yo nan divès anviwònman swen sante. Fòmasyon an kouvri tou dwa fondamantal rezidan ak pasyan yo ak prevansyon kont abi, avèk tou sekirite kont dife ak prevansyon aksidan.

 

Kou sa a gen twa modil ladan.

Longè Chak Modil: 1 Èdtan

Total # Èdtan: 3

 

Modil 1. Prensip debaz pou prevansyon ak kontwòl enfeksyon.

Modil 2. Sekirite Chimik, Netwayaj Sifas, ak Pwosedi ak Teknik Dezenfeksyon.

Modil 3. Rapòte pwoblèm bay yon sipèvizè, Prevansyon Aksidan, Sekirite kont Dife ak Dwa Pasyan ak Rezidan ak Prevansyon Abi.

...

Comments

Skip to toolbar